Vägar

Vinterväghållning

Klippning & röjning

Kartor

Välskötta vägar – ett signum för Orsa Besparingsskog!

Orsa Besparingsskog satsar på underhåll och nybyggnad av vägar. Välskötta vägar är en förutsättning för skogsskötseln och skogsbruket. 

Satsningen på vägarna gör att Orsa har fina och väl underhållna grus- och skogsvägar. Idag har Besparingsskogen ett vägnät på omkring 180 mil, varav mer än 40 mil håller mycket hög standard och är tillgängliga för allmänheten. Vägarna sköts i huvudsak av egen personal och maskinparken består av en lastbil, en väghyvel, två lastmaskiner och tre grävmaskiner. Till vinterväghållning och grusning anlitas som komplement till den egna personalen entreprenörer.

Kontakt

Akuta ärenden (beredskap)

Vägmästare Lisbeth ”Pippi” Gunnars

Ärenden gällande gatubelysning och fibergrävning vänligen kontakta Orsa kommun.

Ärenden gällande allmänna vägar
Vänligen kontakta Trafikverket

Vinterväghållning

1. För vägar inom Orsa Besparingsskog samt Jordägarvägar gäller följande prioritetsordning:

 • Statsbidragsvägar
 • Skogsbilvägar (där vi har anmälda arbeten)
 • Fäbodvägar (snörika vintrar kan vinterunderhåll utebli)

2. Avverkning – Plogning utförd av Orsa Besparingsskog

 • För plogning avseende skogsbilvägar ska avverkning anmälas minst två veckor i förväg till vägmästare eller beredskap via mail. Bifoga översiktskarta och traktkarta inklusive traktnummer samt vältlappsnummer för trakten.
 • Öppnande av skogsbilväg bekostas av virkesköparen.
 • Efter öppnande plogas och sandas skogsbilvägarna på vardagar mellan 07.00-16.00 av Orsa Besparingsskog.
 • Markägaren är skyldig att meddela när avverkningen är klar för undvikande av ”bomkörningar”. Skulle plogning och sandning utföras i onödan på grund av uteblivet meddelande debiteras virkesköparen.
 • Vid sönderkörning av väg i samband med avverkning debiteras virkesköpare
 • Vägavstängningar ska respekteras (till exempel vid tjällossning).

3. Avverkning – Plogning utförd själv

 • Anmäl egen plogning till vägmästare eller beredskap via mail, bifoga översiktskarta samt traktkarta inklusive traktnummer.
 • Snödikning obligatorisk efter utförd plogning.
 • Bortforsling av avverkningsrester obligatorisk på vägen och i vägområdet.
 • Vid sönderkörning av väg i samband med avverkning debiteras virkesköpare
 • Vägavstängningar ska respekteras (till exempel vid tjällossning).

4. Åtkomst- och privata vägar

 • Virkesköparen bekostar plogning och sandning

Klippning och röjning

Stamfritt vägområde – 5 meter
Vid en skogsåtgärd – tänk på att hugga/hålla fritt i vägområdet! Påtala detta till din virkesköpare.

Orsa Besparingsskog vill ha stamfritt minst 5 meter från vägkant. Det trädfria området är till för att solen ska kunna torka upp vägen och för att släta ut dikningsmassor, vilket bidrar till enklare slåtter fortsättningsvis. Dikesmassorna kan i annat fall kan hamna i ”högar” mellan träden längs vägen, vilket kan förstöra virket. När markägare bidrar med att hålla öppet dessa fem meter möjliggörs att vägarna är farbara större delen av året. Det stamfria området är även värdefullt när skogsåtgärder utförs, då det finns utrymme att lägga upp virke.

Även med 5 meter stamfritt kan problem uppkomma vintertid med att grenverk och ranka träd (främst lövträd) hänger in över vägen på grund av snö. Det kan innebära att vi måste vidta punktinsatser (klippåtgärder) för att vägen ska vara farbar. För att minska risken för snötyngda träd över vägen kan du som markägare gärna hålla efter växtligheten längre in än fem meter.
Se gärna filmer på Youtube om skogsvägar, sök på din ”Din väg”. Vi rekommenderar kontot ”Skogskunskap”, där kan du hitta många bra informativa filmer.

Planerade klippningar 2024
Vägar som planeras att klippas under 2024 och vars markägare ska ha fått utskick är Tenningåvägen, PerLarsmyrvägen, Bjoktjärnsvägen, Brynbergsvägen, Griffelåvägen och Laxtjärnsvägen.

Markägare med vägar på sin fastighet har två valmöjligheter:

 • Röja och ta hand om virket efter vägen själv
 • Upplåta röjningen till Orsa Besparingsskog. Detta är kostnadsfritt under förutsättning att OrsaBesparingsskog tar hand om virket för flisning.
  Kontakta vägmästare för information.

Vägskador uppkomna av skogsbruk

Avläggning av virke ska göras från skogssidan. Om skador på vägen uppkommit ska det anmälas omedelbart till vägmästare. Orsa Besparingsskog fakturerar återställningskostnader för vägskador som uppstår med uppsåt.

Grusning av skogsvägar

Grusning på skogsvägar sker i första hand för skogsbrukets transporter, vilket innebär att ”vasst” krossgrus används. Vissa vägar har även ett finare lager, ett så kallat slitlager. Tyvärr innebär krossgruset att punkteringar lättare kan uppkomma, speciellt i kurvor där gruset lätt trycks upp i däcken. Det bästa sättet att motverka punkteringar är att sänka farten, runt 30 km/h brukar fungera bra att köra i.

Byvägar

För att vägar skall ha så lång livslängd som möjligt är det viktigt att grässvålen på vägrenen utanför beläggning inte tillåts växa sig högre än körbanan, detta för att vattenavrinning skall kunna ske på bästa möjliga vis. Vi kommer att kantskära längs byvägar och det är då viktigt att det får vara så. 

Har du stängsel längs byvägar? Röj fram det årligen så att man inte riskerar köra i det vid dikesslåtter eller råka slå sönder det och hela vägområdet blir röjt utan kvarvarande gräs och sly. Elstängsel som till hagar som brukas under vintern bör hållas på mer än 2 meter från körbanan så att plats finns för snövallar och eventuell kantskärning snörika vintrar. Elstängsel som står 2 meter eller närmare vägbanan  och som inte nyttjas under vintern bör tas/läggas ner på hösten så det inte hindrar snöröjningen och inte körs sönder i samband med den, vid kantskärning kan det vara svårt att se det innan det är försent.

Trummor längs och tvärs vägen kan bli igensatta av växtlighet/pinnar, om så är fallet så kontakta oss så att vi röjer undan problemet. Vatten som kommer fel kan gå in i hus, spola av vägar och orsaka många problem. 

Skogsvägar

Hyvling och saltning av de större skogsvägarna med slitlager sker vanligtvis under försommaren. Arbeten med dikning och trumbyten längs skogsvägar sker under sommaren, visa hänsyn. 

Vägområden i bymiljö och byvägar

Ladda ner informationsblad

Skogsvägar och vägklasser

Ladda ner informationsblad

Karta jordägarvägar

Ladda ner karta